Váš košík obsahuje
položek
o celkové hodnotě
  • Zobrazit

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti zdeart s.r.o. IČO: 06668259

se sídlem Havlíčkova 161, 549 01 Nové Město nad Metují, zapsané

v obchodním rejstříku vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, Spisová značka:C 40773 (dále jen

„zdeart“, „prodávající“ nebo „zdeart s.r.o. “

I. Všeobecná ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) byly zpracovány dle

ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

„OZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále

jen „Zákon“), a dalších účinných právních předpisů.

2. Zákazníkem internetového obchodu zdeart.cz je buď: spotřebitel ve smyslu § 2 odst. 1

písm. a) Zákona, podnikatel, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své

podnikatelské činnosti nebo orgán státní správy či samosprávy (tyto tři typy zákazníků

dále jen „kupující“). Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v

úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná v rámci své podnikatelské činnosti.

3. Obchodní podmínky upravují v souladu s ustanoveními § 1751 odst. 1 OZ vzájemná práva

a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi

prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové

adrese https://www.zdeart.cz.

4. Uzavřením kupní smlouvy kupující vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami

a s reklamačním řádem, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek a potvrzuje,

že je s nimi řádně seznámen. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující

dostatečným způsobem před uzavřením kupní smlouvy upozorněn a má možnost se s nimi

seznámit.

5. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná

ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

6. Prodávající při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti.

Prodávající je podnikatelem, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává

kupujícímu zboží nebo služby.

7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením

nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních

podmínek.

II. Kupní smlouva

1. Návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží prodávajícím

na stránky. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí

objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to

na adresu elektronické pošty kupujícího. Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na

základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Prodávající si mimo jiné

vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto

případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena

dodavatele zboží. V případě, že kupující zaplatil již část kupní ceny nebo celou kupní cenu,

bude mu tato částka vrácena zpět.

2. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit

údaje, které do objednávky kupující vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu

kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“.

3. Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva kupujícího

(spotřebitele). Takové zboží splňuje podmínky darovací smlouvy a řídí se platnými právními

předpisy. Darovací smlouva je mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací

podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím v 14denní lhůtě dle § 1829

odst. 1 OZ, je povinen poskytnuté dárky vrátit společně se zakoupeným zbožím

prodávajícímu.

4. Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem

„Momentálně nedostupné“ v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným

Modelem, nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a kupující toto před samotným vznikem

kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající kupujícího o této situaci informuje. Byla-li část

nebo celá objednávka uhrazena, budou kupujícímu peníze vráceny.

III. Práva z vadného plnění

1. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými

právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174

OZ.

2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající

odpovídá, že v době, kdy kupující zboží převzal:

a) má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které

prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu

zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží

tohoto druhu obvykle používá,

c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li

jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e) vyhovuje požadavkům právních předpisů.

3. Nemá-li zboží výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez

vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze

součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může

odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu

odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo

na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady,

pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet

vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

4. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad,

na výměnu součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo

na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad,

vyměnit součást nebo opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené

době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu (spotřebiteli) působilo značné obtíže.

5. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době

dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se

za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

6. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že

má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

7. Článek III. odst. 2. obchodních podmínek se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu

na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána; na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým

užíváním; u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou

zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

8. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje

reklamační řád prodávajícího.

IV. Právo na odstoupení od smlouvy

1. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém

obchodě), má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 OZ právo bez udání důvodu

odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.

2. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené

v přechozím odstavci, a kupující v něm uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením

čísla objednávky, data nákupu a případně čísla účtu pro vrácení peněz.

3. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit též vzorový formulář poskytovaný

prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy

může kupující zasílat mimo jiné na adresu sídla nebo provozovny prodávajícího či na adresu

elektronické pošty prodávajícího zdenek.prouza@stavbaskal.cz.

4. V případě, že kupující dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající

peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na

dodání zboží vzniklé v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný

než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od

odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od

kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění

poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím

kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od

kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve,

než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5. Ustanovení OZ o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů dle § 1829 odst. 1 OZ však nelze

chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující v případě využití práva

na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží dle § 1829 odst. 1 OZ musí

prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě dotčené

smlouvy získal. Pokud to již není možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo

spotřebováno), musí kupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již

nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží částečně poškozeno, může prodávající uplatnit

na kupujícím právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu a vrátit

tak kupujícímu (spotřebiteli) takto sníženou kupní cenu.

6. V souladu s ustanovením § 1833 OZ na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může

prodávající započíst snížení hodnoty vráceného zboží.

7. Právo na odstoupení od smlouvy kupující v souladu s ustanovením § 1837 OZ nemá

zejména, v případě smluv:

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem

před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy

sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu

nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od

smlouvy,

c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů

a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,

d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,

e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání

nenávratně smíseno s jiným zbožím,

f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném kupujícím na jeho žádost; to však

neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných

než vyžádaných náhradních dílů,

g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických

důvodů jej není možné vrátit (např. holící strojky, depilátory apod.),

h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud

porušil jejich původní obal,

i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud prodávající tato

plnění poskytuje v určeném termínu,

k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo

l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán

s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od

smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě

nemá právo na odstoupení od smlouvy.

8. V případě odstoupení od smlouvy ponese kupující náklady spojené s navrácením zboží

a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku náklady za

navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní

cestou.

V. Evidence tržeb

1. Podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

„Zákon o evidenci tržeb“), je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je

povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku

pak nejpozději do 48 hodin.

2. Prodávající vystavuje účtenky dle Zákona o evidenci tržeb v elektronické podobě zasílané

e-mailem či v papírové podobě v závislosti na zvolené platební metodě a způsobu přepravy.

VI. Dárkové certifikáty

1. Dárkové certifikáty jsou ceninami vydávanými prodávajícím a uplatnitelnými pouze

k nákupu u prodávajícího. Kód na certifikátu slouží k technickému způsobu realizace ceniny.

V případě nedokončení nákupu či odstoupení od smlouvy ve 14denní lhůtě dle § 1829 odst. 1

OZ prodávající může vygenerovat kupujícímu náhradní kód. Případným vygenerováním

nového kódu nedochází ke změně ceniny.

2. Okamžik tržby z pohledu Zákona o evidenci tržeb v případě platby dárkovým certifikátem

nastává k okamžiku expedice zboží kupujícímu.

VII. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

1. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní

smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku

v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na

telefonní hovory) si hradí kupující sám.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Vyřizování stížností kupujících zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy

Zdenek.prouza@stavbaskal.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na

elektronickou adresu kupujícího.

2. Jak prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího je popsáno v sekci Ochrana osobních

údajů zákazníků. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně

a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně

ve svých osobních údajích. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné.

3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.

Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor

nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká

obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním

Zákona.

4. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího,

v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka kupujícího je po svém potvrzení jako uzavřená

smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další

evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně

i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření.

5. V případě sporu mezi kupujícím (spotřebitelem) a prodávajícím může kupující (spotřebitel)

využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může kupující

(spotřebitel) kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní

inspekce (http://www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací

o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce. Zahájit

alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách

https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

Tyto obchodní podmínky jsou pro nákup v internetových obchodech provozovaných

společností Internet zdeart s.r.o. platné a účinné od 1. 1. 2019.


KATEGORIE
Máte nápad, připomínku či vzkaz? Napište nám!
Platební metody

FastCentrik® - Pronájem e-shopu

Powered by NetDirect ® FastCentrik ®
e-shop solution
 

ZdeArt s.r.o.                                                                                                      e-mail: zdenek.prouza@stavbaskal.cz
Havličková 161                                                                                                   mobil: (+420) 728 020 513
549 01 Nové Město nad Metují
 


JavaScript musí být povolen